ਸਫਲ ਘੜੀ | Blessed Moments – Digital Desktop Alarm Clock with ‘Hourly Simran Play-Mode’

Was: CDN$ 13.13
Price: CDN$ 12.13
You Save: CDN$ 1.00 (8%)
Hourly Simran Play mode – 6 minutes of ‘Naam Simran’ (Meditation) track is played every hour. This feature can be turned on and off.
Alarm can be set. When the alarm begins, then a ‘Naam Simran’ (Meditation) track is played until the alarm is turned off or the ‘Snooze’ button is pressed.
USB Charging (DC 5V) – can be used anywhere in the world
ਹਰ ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ – ੬ ਮਿੰਟ ‘ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ’ ਹਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਲਾਰਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਲਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ‘ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ’ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾ ‘ਸਨੂਜ਼’ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

BUY NOW

Leave a Reply