ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ
ਅਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਏਥਨਿਕ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਮੋਤੀ ਵਰਕ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਜੁਟੀ

ਅਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਏਥਨਿਕ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਮੋਤੀ ਵਰਕ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਜੁਟੀ ਬੇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਤੁਲਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ/ਜਾਤੀ/ਕੈਜ਼ੂਅਲ/ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਜੁੱਤੀਆਂ।