ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਗਬਾਨੀ
ਗੋ ਗ੍ਰੀਨ ਬਰੋਕਲੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੁਪਰ ਮੈਜੇਸਟਿਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਲਬੇਰੀ ਸੀਡਜ਼ (100 ਦਾ ਪੈਕ)

ਗੋ ਗ੍ਰੀਨ ਬਰੋਕਲੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੁਪਰ ਮੈਜੇਸਟਿਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਲਬੇਰੀ ਸੀਡਜ਼ (100 ਦਾ ਪੈਕ) ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ