ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਨ
ਟਰਨਰ ਟੂਲਜ਼ ਬੁਰਸ਼ ਕਟਰ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ + ਐਨਕਲੋਜ਼ਰ

ਟਰਨਰ ਟੂਲਜ਼ ਬੁਰਸ਼ ਕਟਰ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ + ਐਨਕਲੋਜ਼ਰ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬੁਰਸ਼ ਕਟਰ / ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਰ