ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਗਬਾਨੀ
ਗਲੋਰੀਆ ਫਰੂਟ ਪੀਕਰ – 8 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਅਡਜੱਸਟੇਬਲ ਲਾਈਟਵੇਟ ਫਰੂਟ ਕੈਚਰ ਟੂਲ

ਗਲੋਰੀਆ ਫਰੂਟ ਪੀਕਰ – 8 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਅਡਜੱਸਟੇਬਲ ਲਾਈਟਵੇਟ ਫਰੂਟ ਕੈਚਰ ਟੂਲ – ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ