ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਲੇਟੇਡ ਗੋਟ ਫਲੋਰਿੰਗ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਹੈ ਜੋ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਲੇਟੇਡ ਗੋਟ ਫਲੋਰਿੰਗ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਹੈ ਜੋ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ