ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
Apis mellifera (ਇਤਾਲਵੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ) ਲਈ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ 10 ਫਰੇਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਹਨੀਬੋਲ ਲੈਂਗਸਟ੍ਰੋਥ

Apis mellifera (ਇਤਾਲਵੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ) ਲਈ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ 10 ਫਰੇਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਹਨੀਬੋਲ ਲੈਂਗਸਟ੍ਰੋਥ