ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ
ਸੁੰਦਰ ਨਰਮ ਚਮੜੇ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ – ਫਲੈਟ ਜੁੱਤੀ – ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਸੁੰਦਰ ਨਰਮ ਚਮੜੇ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ – ਫਲੈਟ ਜੁੱਤੀ – ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ – ਵਧੀਆ ਆਰਾਮਦਾਇਕ